ดาวน์โหลดเพลง MP3

"ร่มรั้วชงโค"

        เกือบทุกครั้งที่มีการสังสรรค์ศิษย์เก่าโทรคมนาคม  นนทบุรี หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สิ่งซึ่งแทบจะขาดเสียมิได้ก็คือ  การร่วมร้องเพลงของสถาบันฯ “ร่มรั้วชงโค” เป็นเพลงหนึ่งซึ่งถูกนำมาร้องเสมอมาเป็นเลากว่า 40 ปี  ที่เพลงนี้กังวานอยู่ในความทรงจำของศิษย์เก่ารุ่นพี่  และร่ำร้องขับขานติดต่อกันมา  จนถึงศิษย์รุ่นปัจจุบัน   พร้อมๆกับคำเล่าลือถึงที่มาของเพลงนี้ไปในแนวทางต่างๆ   ที่ค่อนข้างสับสน   แน่นอนว่าผลทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นเพราะเหตุ   เพลงร่มรั้วชงโคก็ย่อมมีความเป็นมาดุจกัน
          ถ้าจะกล่าวถึงความเป็นมาของเพลงร่มรั้วชงโคนี้แล้ว  ก็ต้องย้อนไปให้เห็นอดีตเมื่อปี 2510 ที่ศิษย์โทรคมนาคมรุ่น 6 ยังเป็นน้องใหม่อยู่ภายในอาณาเขตน้อยๆที่นนทบุรี  สถานะภาพในขณะนั้น  หากจะพูดถึงเพลงของสถาบันแล้วย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าเรายังขาดเพลงที่เป็นเอกลักษณ์